Nacionālās Operas Ģildes dibināšanu ierosināja Ņujorkas Latviešu kora operas entuziasti drīz pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 1991. gada 21. augustā. Latvijas Nacionālās operas nams padomju varas laikā bija tik tālu nolaists, ka tā lietošana bija kļuvusi nedroša. Valsts kasi padomju vara, aizvācoties no Latvijas, bija atstājusi tukšu. Operas "Baltā nama" atjaunošanas un restaurācijas darbi bija uzsākti un tos bija jānobeidz, lai opera varētu atsākt darbību.

Ņujorkas Latviešu kora operas cienītāju grupa bija neliela. No sākuma notika neformālas bet regulāras sēdes lai izstrādātu darbības plānu. 1992. gada 9. februarī tika ievēlēta pirmā ģildes valde ar Induli Lāci kā priekšsēdi un Ingrīdu Bērziņu kā priekšsēža vietnieci. No mazās, bet enerģiskās grupas izauga organizācija, kuras biedru un atbalstītāju skaits pārsniedz 1,500. Tās dažkārtējo ziedotāju skaits ir vēl daudz lielāks. Ziedojumi tiek izlietoti operas nama atjaunošanai un mākslinieciskā līmeņa uzlabošanai. Saziedotā nauda netiek ilgi krāta, bet to izdod, lai samaksātu par visu, ko ģildes valde, tās padomnieki un operas vadība ir atzinusi par nepieciešamu. Tādā veidā ģilde ir devusi operai un mākslai to, ko operas darbības bālasinīgais budžets nav paredzējis un nespēj dot. Ģilde iegūst naudas līdzekļus no biedru naudām, ziedojumiem, testamentāriem novēlējumiem un labdarības sarīkojumiem. $2,000 ziedojums dod iespēju pielikt vārda plāksnīti pie operas krēsla. $10,000 ziedotāja vārds tiek pielikts goda plāksnē Operas Beletāžas zālē. Lielākie ziedotāji var izvēlēties kādam mērķim ziedojumu izlietot.

Piemēri, kā ģildei ziedotais ir izlietots: Operas pārbūves laikā ģilde ir samaksājusi firmu rēķinus par "Otis" celtņiem, grīdsegām, aizkariem, starmešiem, lampām, spoguļiem, orķestra bedres iekārtu, operas ieejas durvju māksliniecisko stiklojumu, dekorāciju pacelšanas iekārtām un vēl daudzām citām lietām, Ģilde ir maksājusi par operas orķestra mūzikas instrumentu, stīgu un nošu iegādi un par orķestra instrumentu uzglabāšanas un ģērbtuvju telpu klimatisko kontroli. Dārga dāvana operai no ģildes, kas guva lielu ievērību bija "Steinway & Sons" koncertflīģelis. Sevišķas uzmanības vērts ir 1801. gada slavena vijoļmeistara Tirolē darinātās augstvērtīgās vijoles dāvinājums orķestrim, koncertmeistares lietošanai.

Lai palīdzētu sagatavot operai jaunus operdziedātājus, ģlide ir finansējusi vairākus Latvijas Mūzikas Akadēmijas operstudijas "Figaro" topošo mākslinieku iestudējumus. Palīdzība ir sniegta lai "Figaro" operstudija viesotos Latvijas novados un lai novadu skolu audzekņi varētu apmeklēt operas izrādes. Ar ģlides finansējumu tika sagatavots komponistes llzes Arnes pilnīgi jaunas operas "Lisistrata" iestudējums. Ar Latvijas Nacionālās operas augstvērtīgo māksliniecisko Iīmeni palīdz iepazīstināt publiku Latvijā un ārzemēs ģildes finansējumi operas "Baņuta" un opertenora Kārļa Zariņa kompaktdisku izdošana. Atbalstīta arī R. Kalsona operas "Pazudušais dēls" komponēšana. Atzīstot augsto operas baleta Iīmeni, ir atbalstīts starptautiskais baleta festivāls operā. Tos pašus mērķus veicina ģlides piešķīrumi Latvijas Mūzikas akadēmijas datortīkIa projektam "Latvijas Nacionālās operas Interneta WWW lapu pilnveidošana" Šeit pieminētā ģildes darbība un tās devums nav pilnīga uzskaite, bet tā ilustrē darbības apjomu, kas ir palīdzējis celt augstāk mūsu "Balto Namu" un tā māksliniecisko devumu. Ģilde spēj dot tikai mazu daļiņu no tā kas vajadzīgs operas uzturēšanai. Bet operai dotais arī atdodas, jo tā savukārt dod tautai, valstij un pasaulei daudz tādu vērtību, ko nevar ar naudu izmērīt. (Pilnīgu ziedojumu sarakstu var skatīt ģildes interneta lapā zem "Atbalstītie projekti".)

Ģildes darbu pašreiz vada 11 locekļu valde ar priekšsēdi Aiju Pelši un priekšsēdētājas vietnieku Ivāru Bērziņu. Ģildes darbību un finanses pārbauda tās revīzijas komisija. Ģildes biedru ievēlētie valdes un revizijas komisijas locekļi par savu darbu nesaņem atalgojumu.

Latvijas Nacionālās operas ģilde ir reģistrēta ASV valdības iestādēs kā kulturāla labdarības un bezpeļņas organizācija. Līdz ar to ziedojumi, novēlējumi un biedru naudas pēc IRS noteikumiem var tikt atvilkti no ASV federālajiem nodokļiem (IRS Revenue Code 170 (c) (2) ). Daudzas ASV firmas mēdz papildināt savu darbinieku ziedojumus šāda veida organizācijām ar savu devumu, "matching grant". To ir iespējams darīt arī ģildes atbalstam. Pašreizējā ģlides biedru nauda gadā ir 25 USD vienai personai un 50 USD ģimenei.


Čeki rakstāmi uz vārdu "Latvian National Opera Guild, Inc." un sūtāmi uz adresi:

Latvian National Opera Guild, Inc.
c/o Andris Padegs
2 Merry Hill Road
Poughkeepsie, NY 12603

Latvijas Nacionālās operas Ģildes jaunumi

Izdotas Ģildes ziņas - 2019. gada pavasaris-vasara

vairāk >

Ģildes ziņas 2018. gada rudens-ziema

  vairāk >